Eklenme Tarih & Saat: 08.04.2015 - 12:11:45 Yazd?
6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN'DA
Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan ve 14.01.2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6585 sayılı "PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN”un Federasyonumuza bağlı odalarımızı doğrudan ilgilendiren, öncelikli önem taşıyan maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

EK-1: 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN'DA YER ALAN ÖNEMLİ HÜKÜMLER

TANIMLAR: 6585 sayılı kanun 3.maddesinde Alışveriş merkezi, bayi işletme, büyük mağaza, zincir mağaza, mağaza markalı ürün, özel yetkili işletme, esnaf ve sanatkâr işletmesi, perakende işletme, hızlı tüketim malı gibi hukukumuzda daha önce tanımlanmamış ticari kavramların tanımı yapılmıştır. Esnaf ve sanatkârlarımızı yakından ilgilendiren 2 tanım aşağıda yer almaktadır. 

Esnaf ve sanatkâr işletmesi: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan esnaf ve sanatkârlarca işletilen işletmeyi, 

 Perakende işletme: Alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme, özel yetkili işletme perakende ticaretle uğraşan diğer ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerini, ifade eder. 

HAFTA TATİLİ KANUNU:694 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri, esnaf ve sanatkârları da içine alan perakende işletmeler için uygulanmayacak, dolayısıyla esnaf ve sanatkârlarımız hafta tatili ruhsatı ve harçları ile ilgili yükümlülüklerden kurtulacaklardır. 

MADDE 25 : 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun Hükümleri perakende işletmeler hakkında uygulanmaz.” 17/02/2015 tarihli 30546965-349-4035 sayılı T.C içişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün TESK'e gönderdiği yazıda ;6585 sayılı kanunla yapılan düzenlemeye aykırı davranan Belediyeler ile ilgili olarak o belediyenin bulunduğu ildeki Valiliğe müracaat edilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

ÇALIŞMA SAATLERİ: 

MADDE 13 — (1) Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilir. Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluşunca ilgili esnaf ve sanatkâr odasının görüşü alınır. 

(2) Üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine, faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin çalışma saatlerinin bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesine Bakanlık yetkilidir. 

USTALIK BELGESİ: Esnaf ve sanatkârlarımızın oda ve sicil kayıtları sırasında sorun olan, 5362 sayılı Kanun'a tabi odalarımızın üye kaybetmesine ve dolayısıyla haksızlığa yol açan, ustalık belgesi sorunu bu kanun ile çözüme kavuşturulmuştur. Ustalık belgesi o mesleği bizzat icra edenlerden istenilecek, işyeri açılırken sicil ve odaya kayıt sırasında ustalık belgesi veya muadili belgeler istenilmeyecektir. 

MADDE 19 — 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorundadır.” ibaresi "açılışında, esnaf ve sanatkârlar ile tacirlerin kendilerinden veya işyerinde her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanından ustalık belgesi ya da en az ön lisans diploması istemek zorundadır.” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 20 — 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 102- Odaya kayıt sırasında, ticaret siciline kayıtlı olanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda öngörülen ustalık belgesi veya muadili belgeler istenmez.”

MADDE 21 — 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sicil ve oda tarafından, esnaf ve sanatkârlardan kayıt sırasında 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî 

Eğitim Kanununda öngörülen ustalık belgesi veya muadili belgeler istenmez.”