E-BÜLTEN İSTİYORUM

Duyurular

İSG HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAŞVURU

İSG HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAŞVURU

Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Yürürlük” başlıklı 38’inci maddesi uyarınca, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, aynı Kanunun 6’ıncı maddesi kapsamında “iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma veya üstlenme” yükümlülüğü 01/07/2016 tarihi itibariyle başlayacaktır.

Bununla birlikte gerekli eğitimleri almak şartıyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç); ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 01/07/2016 tarihi itibariyle başlayacak olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bir kısmı iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin akabinde 08/07/2015 tarihli ve 57 sayılı,

Bunun yanı sıra, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikler hariç) üstlenmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin, eğitimi nereden ve nasıl alacakları, eğitim için nereye ve ne zaman başvuracakları, sınav ve sertifikalandırmanın nasıl yapılacağı ile buna ilişkin diğer hususlar 31/12/2015 tarihli ve 92 sayılı,

Ayrıca; 6331 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca oda, birlik ve federasyon yönetim kurullarının kara almak suretiyle genel sekreterleri, bahsi geçen Kanun ve Yönetmelikte öngörülen eğitimleri tamamlamak kaydıyla, ondan az çalışanı bulunan oda, birlik ve federasyonlarda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) yürütmek üzere işveren vekili olarak görevlendirebilecekleri hususu da 15/01/2016 tarihli ve 13 sayılı, Konfederasyonumuzun genelgesi ile duyurulmuştur.

 

Bahsi geçen eğitimler Anadolu Üniversitesi tarafından belirli aralıklarla tekrarlanmakta olup; başvuru şartları ile eğitim programına ilişkin detaylı bilgiler http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-saglıgı-ve-guvenlıgıadresinde yer almakta ve halihazırda 24 Haziran 2016 tarihine kadar başvuru yapılabilmektedir.

Yazdır