E-BÜLTEN İSTİYORUM

Duyurular

Nargile Sunum Uygunluk Belgesi Hakkında

27/01/2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satış ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 19/02/2013 tarih ve 28564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ” kapsamında;

27/01/2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satış ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 19/02/2013 tarih ve 28564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ” kapsamında;

            Nargilelik tütün mamulünün, piyasaya arz ambalajını açarak mevzuata uygun şekilde nihai tüketiciye sunumunu yapan işletmelerin TAPDK Kurumundan “Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi” almaları ve söz konusu belgeyi almak isteyen kişilerin “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satış ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 12 nci maddesinde sayılan belgelerle birlikte Kurum tarafından yetkilendirilen ticaret veya esnaf odalarına başvurmaları gerekmektedir.

            Yönetmelik’in 12 nci maddesinde başvuru evrakları arasında sayılan “yetkili makamlardan alınacak uygunluk yazısı” işletmelerin mahal olarak veya hukuki statüleri gereği bağlı oldukları yetkili mercilerden (belediye, mülki amirlik, il özel idaresi veya kültür ve turizm il müdürlükleri) temin edilecektir. Uygunluk yazısı ile işletmenin anılan Yönetmelik ve Tebliğ ile hüküm altına alınan düzenlemelere uygun olup olmadığına ilişkin hususların tespit edilmesi ve uygunluk yazısının belge başvurularında ibraz edilmesi zorunludur.

            Yönetmelik’in 13 ve 14 üncü maddesinde düzenleme altına alınan “Satış belgelerinin düzenlenmesine ve süre uzatım işlemi ile satış belgelerinin geçerliliğine ilişkin usul ve esaslar Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi için de geçerlidir. Toptan satış faaliyetine ilişkin esaslar başlıklı 7 nci maddenin birinci fıkrası (a) bendinde yapılan değişiklik gereğince de toptan satıcıların da nargilelik tütün mamulü sunumu yapan kişilere satış yapmak istemeleri halinde belgeli kişilere satış yapmaları zorunlu hale getirilmiştir.6/02/2013 tarih ve 28561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 06/02/2013 tarih ve 7216 Karar No’lu Kurul Kararı ile TAPDK’dan “Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi” bedeli 2013 yılı için 2.000,00.-TL (ikibintürklirası) olarak belirlenmiştir.

            Söz konusu tebliğin 9 maddesinde ; “Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce faaliyette bulunan nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlar, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 27/7/2013 tarihine kadar bu Tebliğe uygun hale getirilir.” denmektedir.

            Nargilelik tütün mamulü sunumu yapılan işletmelerin faaliyetlerinin Yönetmelik ve Tebliğ ile hüküm altına alınan düzenlemelere aykırılık teşkil etmesi halinde işletmeler hakkında 4733 ve 4207 sayılı Kanunlar ile bu Kanunlara bağlı ikincil düzenlemeler kapsamında kolluk kuvvetleri ve yetkili kurumlar tarafından yapılacak denetimler neticesinde idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Odamız üyelerine önemle duyurulur.

Yazdır